top of page

Pravna obvestila

STATUT IN SPLOŠNI AKTI DRUŠTVA SO DOSTOPNI NA ZAVIHKU:  Delovanje društva
INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV:

Namen in podlaga obdelave:

  • Združenje ILOS (v nadaljevanju Združenje) bo, zajete v pristopni izjavi, uporabilo za namene identifikacije osebe, ki želi postati član Združenja, za namene delovanja Združenja in za namene izvajanja pravic in obveznosti do članov Združenja (to je, da identificira osebo, ki želi postati član Združenja, za obveščanje o sprejemu v članstvo, o dejavnostih Združenja in o sejah organov Združenja ter za pošiljanje s tem povezanih gradiv). Združenje bo podatke o pogojih za članstvo v Združenjui, zajete v pristopni izjavi, uporabilo za namene preverjanja, ali oseba lahko postane član Združenja. Podatek o tem, ali je oseba invalid in ali ima kronično ledvično odpoved sta obvezna podatka, da lahko združenje kot invalidska organizacija spremlja število članov, ki ta pogoj izpolnjujejo.

  • Podlaga za zgoraj opisane obdelave osebnih podatkov je »izvajanje pogodbe« ali »zahteva za sklenitev pogodbe«, saj se med združenjem in članom z njegovo včlanitvijo vzpostavi določeno pogodbeno razmerje.

  • Neobvezne podatke glede pogojev za članstvo (kategorija invalidnosti, opredelitev bolezni) bo združenje uporabilo za namene prilagajanja svojih dejavnosti potrebam članov Združenja, tako da bo lažje organiziralo članom prilagojene aktivnosti in člane vključevalo v aktivnosti, prilagojene njihovi bolezni ali vrsti statusa. Obdelave teh podatkov temelji na izrecni privolitvi člana.


Rok hrambe:

  • Združenje hrani osebne podatke o svojih članih ves čas trajanja članstva, po prenehanju članstva pa do poteka zastaralnih rokov za sprožitev pravnih sredstev (5 let) iz naslova članstva v Združenju. Po poteku tega roka se osebni podatki o članih hranijo še nadaljnjih 5 let kot dokumentarno gradivo Združenja o tem, kdo so bili njegovi člani, ki so sodelovali pri upravljanju Združenja. Opisana hramba temelji na t.i. »zakonitem interesu«, saj lahko zgolj na takšen način uveljavljamo svoje pravice ali pa se uspešno branimo pred zahtevki ter lahko zgolj na takšen način zagotavljamo poslovni arhiv Združenja.

  • Po poteku zgoraj opisanih rokov, bo Združenje osebne podatke članov izbrisalo, anonimiziralo ali trajno arhiviralo v skladu s predpisi o arhiviranju dokumentarnega gradiva oseb zasebnega prava.

Pravice in dodatne informacije:

  • Član Združenja ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.

  • Če obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, se lahko soglasje kadarkoli prekliče, tako da se o tem obvesti Združenje.

  • Če obdelava osebnih podatkov temeljijo na »zakonitem interesu«, lahko posameznik ugovarja pri Združenju, če meni, da njegov interes, upoštevajoč njegov konkreten položaj, prevlada nad interesom Združenja in bo Združenje njegovo situacijo individualno obravnavalo.

  • Član se glede varstva osebnih podatkov lahko obrne tudi na pooblaščeno osebo Združenja za varstvo osebnih podatkov (zdruzenje.ilos@gmail.com). Član združenje ima tudi pravico do pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov v Združenju. Pritožba se lahko naslovi na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (spletna stran: ww.ip-rs.si).

  • Na podlagi zahteve člana, mu združenje omogoči vpogled v to podpisano pristopno izjavo in pojasnila ter mu izroči kopijo.

Datum objave teh pojasnil: 27. 6. 2023

bottom of page